TANULÁSI FORMÁK

HAVI SZAKKÖRÖK

legalább 6 fő, havi 1 alkalommal, 2 óra

Program neve “Tedd jobbá az életed!” szakkör
Jellege Havi szakkör
Rendszeressége Havi 1 alkalommal, 24 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 2 óra
Résztvevői létszám 6 fő

Olyan képzési forma, melyben azonos érdeklődésű személyek valamely téma, művészeti vagy tudományág, gyakorlati tevékenység mélyebb, alaposabb megismerése céljából vesznek részt.

Program leírása:

 • célcsoport: fiatal felnőttektől a nyugdíjasokig bárki
 • családi életre neveléstől, életvezetési technikák, családon belüli szerepek, nő-férfi szerep, konfliktushelyzetek felismerése és kezelése, alapvető problémamegoldó készségek fejlesztése

A Tedd jobbá az életed! szakkör alapkoncepcióját magában foglalja a szakkör neve. Tematikus foglalkozássorozat, melynek résztvevői között megtaláljuk a fiatal felnőtteket és a nyugdíjasokat is. Célja egy informális képzési forma, amely segíti a résztvevőket az élet minden területén azáltal, hogy a mikroközösségében (jellemzően családi kör) elsajátít olyan technikákat, megismer olyan módszereket, amelyeket makro környezetben is alkalmazhat.

A tematikában szerepel többek között a családi életre nevelés, életvezetési technikák, családon belüli szerepek, nő-férfi szerep.

A családi életre nevelés során megtanulják a résztvevők, hogy hogyan kezeljék a nehézségeket. A megoldás keresése és nem az azok elől való elfutás legyen a cél. Párválasztási tanácsok nem csak fiataloknak. Tudják, hogy mit szeretnének, a pillanatnyi érzelmeik által befolyásolva ne sodródjanak el az egyének és minél kevesebb számú és kisebb negatív hatású rossz döntést hozzanak. Ne vesszenek el a világ sok nehézsége között, és ne a káros szenvedélyek jelentsék a megoldást. Érett személyiséggé váljanak, tudjanak jól dönteni. Az életvezetési technikák során a résztvevők elsősorban a megfelelő szintű öngondoskodás területén sajátíthatnak el elméleti tudást, melyek a gyakorlatban is jól alkalmazhatóak (egészségügyi, mentális helyzet, konfliktuskezelés, alapvető pénzügyi ismeretek). Ezeken felül számos olyan területet érint a képzés, ami könnyen elsajátítható és jól átültethető a mindennapi életbe és kortól, nemtől és szociális háttértől függetlenül. A szakkör magában foglalja az önismeret és a konfliktuskezelés témakörét is, javítja a mindennapokban a problémamegoldó készségeket, amely a munka világába való visszatérésnél is nagy segítség lehet.

TANFOLYAM

legalább 10 fő, havi 1 alkalommal legalább 4 óra

Program neve Szövegértést segítő tanfolyam
Jellege Tanfolyami foglalkozás
Rendszeressége Havi 2 alkalommal, 48 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 4 óra
Résztvevői létszám 14 fő

A szövegértés, a néma, értő olvasás megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy felnőtt ember a társadalmi elvárásoknak megfeleljen, a polgári élet szerves része legyen, az állampolgári lét követelményeinek eleget tudjon tenni. Az értő olvasás és a hallott szöveg értelmezési készségére egész életünkön át szükségünk van, e nélkül képtelenek vagyunk a világban boldogulni.

A tanfolyami oktatás, nevelés a sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdését, a jól működő funkciók továbbfejlődését individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával támogatja.

Program leírása:

– A tanfolyam feladata a vizuális észlelés és differenciálás, auditív észlelés és differenciálás, fonematikus észlelés, érzékelés, figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló-szintetizáló képesség, ritmus, mozgás, finom motorika, szem-kéz koordináció fejlesztése.

– A cél a kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetek során, az aktív és passzív szókincsgazdagítás, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés gyakorlása, továbbá a tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.

A tanfolyam 48 alkalma során, a korai tanulási kudarcok kialakulásának megelőzése érdekében, a fejlesztés kritikus pontjain egyéni fejlesztő szakaszok iktathatók be.

Program neve Tortasütő és díszítő tanfolyam
Jellege Tanfolyami foglalkozás
Rendszeressége Havi 1 alkalommal, 24 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 4 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Adott, általában szűk témakörben képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig.

Program leírása:

 • létrejöttének célja: az otthoni maradék alapanyagok kreatív és gazdaságos felhasználása a konyhában (családi gazdasági megtakarítások)
 • kevesen sütnek, főznek manapság, készségek fejlesztése
 • kreativitás fejlesztése a munkaerőpiaci visszailleszkedés célzattal

A tortasütő és díszítő tanfolyamot az alap koncepción – sütemények elkészítése és díszítése – túl annak járulékos szociális és gazdasági hatása a résztvevők mindennapi életére hozta létre. A mai társadalmunk alapvető problémája, hogy a fiatalok nem tanulnak meg főzni, nem sajátítják el még az alapvető ételek elkészítésének technikáját sem, nem beszélve azokról az ünnepeket és hétvégéket kiegészítő, színesítő ételeiről, mint a torták, sütemények. Ezen az az évek óta tartó tendencia sem segít, hogy már nem csak főzőműsorok, de komplett televíziós csatornák próbálják népszerűsíteni a főzés tudományát.

Ez a tanfolyam sokkal többet takar, mint a technikák elsajátítását. Az önmotiváció, egyéni és csapat motivációs rendszerek kiépítésére és fenntartása, ennek a képességnek a fejlesztése is irányul. Továbbá fejleszti a prezentációs készséget, a bemutatók tartásában való jártasságot, emberek, tömeg előtt való kommunikáció képességének fejlesztését is. A kreativitás fejlesztése és kritikai szemléletmód képességének fejlesztése is célja a tanfolyamnak. Mindezen képességek pozitív erősítésével elősegíthető a munkaerőpiacra való visszatérés, a munkaerőpiacon való jobb pozíció elérése, megerősítése, munkahelyváltás is.

Nem elhanyagolható hozadéka a foglalkozásoknak a családi gazdaságtanban való szerepe sem. A konyhai maradék alapanyagok optimális és gazdaságosabb felhasználásával is elérhető a kívánt cél. Emellett rámutat a helyettesítő termékek széles palettájára is. Ezen alapelveket a családi gazdaság és az élet más területein is tudják hasznosítani a tanfolyam résztvevői.

A fentiek alapján tehát a foglalkozássorozat semmilyen irányból nem korlátos, hiszen egészen a fiatal felnőttektől a már tapasztaltabbakon keresztül egészen a maguk szintjén mesternek mondható nagymamákig, férfiak és nők egyaránt tekinthetők célcsoportnak. Minden résztvevő számára a cél a technikák elsajátítása mellett saját kompetenciáik fejlesztése a sütemények elkészítése által.

Program neve Nyelvi kompetencia-fejlesztő tanfolyam
Jellege Tanfolyami foglalkozás
Rendszeressége Havi 1 alkalommal, 24 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 4 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Adott, általában szűk témakörben képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig.

Program leírása:

 • létrejöttének célja: tanulási problémákkal küszködők segítése
 • alternatív, nem iskolai programokat és tematikákat felvonultató foglalkozás
 • szűkebb célcsoportja a kisiskolások, tágabb célcsoportja minden érdeklődő, aki hasonló problémákkal küzd

A nyelvi kompetencia tanfolyam képzett vezetők irányításával zajló olyan tanulási forma, amely a nyelvi kompetenciák fejlesztését hivatott szolgálni. A tanfolyam olyan fejlesztendő területekre fókuszál, melyekben a résztvevőknek nehézségeik, leküzdendő problémáik vannak. A résztvevők készségszint növelése a célja. Módszerei olyan iskolán kívüli tanulási forma, amely segítségével könnyebben elsajátíthatók azok a módszerek, melyek hatására fejlődik az egyén és eléri a kitűzött céljait. A tanfolyam képessé teszi a résztevőket a későbbiekben az önálló tevékenységre és önfejlesztésre is.

Program neve Kézimunka tanfolyam
Jellege Tanfolyami foglalkozás
Rendszeressége Havi 1 alkalommal, 24 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 4 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Adott, általában szűk témakörben képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig.

Program leírása:

 • létrejöttének célja: háztartásban fellelhető vagy olcsón beszerezhető anyagok hasznosítása, újra hasznosítása
 • nem csak hasznos szabadidő eltöltésre irányul, de a háztartásra gyakorolt költségcsökkentő hatása is van
 • hasonló érdeklődési körű emberek találkozója, tapasztalatcseréje

A tanfolyam alapkoncepciója a háztartásban fellelhető vagy olcsón beszerezhető alapanyagok hasznosítása és újra hasznosítása. A kézimunka tanfolyam számtalan területet érint, azonban minden foglalkozásban közös az alapanyagok összetétele, azok egyszerűsége és könnyen beszerezhetősége.  Alapvető kézügyességen és kreativitáson alapszik, azonban ezek a képességek a teljesen amatőrökből is elhozhatók, illetve a tanfolyam alkalmával elsajátíthatók és fejleszthetők. A tanfolyam minden irányból nyitott, hiszen egyaránt várja a kezdőket, és azokat is, akiknek már a tanfolyam témái közül valamely területen tapasztaltak. A szakemberek oktatása és koordinációja mellett fontos szerepet kap a tapasztalatcsere is. A hasznos szabadidő eltöltése mellett a családi gazdálkodásra való hatása sem elhanyagolható a használati-és dísztárgyak alapanyag összetétele okán.

KLUBFOGLALKOZÁS

legalább 10 fő, heti 1 alkalommal legalább 2 óra

Program neve Dallamok Szárnyán Művészeti Klub
Jellege Klubfoglalkozás
Rendszeressége Heti 1 alkalommal, 80 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 2 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Hasonló érdeklődésű személyek tanulásának és művelődésének színhelye, jellemzően állandó tagsággal. Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások megvalósítása a cél.

Program leírása:

 • hátrányos helyzetű kistelepülések és nagyvárosok elmagányosodott, elszegényesedett, szegregált élethelyzetben lévő tagok
 • önbecsülés fejlesztése, visszanyerése, elmagányosodás elleni küzdelem, közösségfejlesztés, tapasztalatcsere, a közösségi tér erejének megtartó hatása
 • alacsony jövedelmű kisnyugdíjasok szabadidő eltöltési szokásainak, kulturális igényeinek kielégítése
 • irodalmi és zenés műsorok összeállítása, előadása

A hátrányos helyzetű kistelepülésekre is nagyvárosokra is jellemző, hogy lakosságának nagy részét idősek, elszegényedett emberek alkotják. A fiatalok elvándorlási tendenciájának felerősödésével helyzetük tovább romlik, így szegregált tagjaivá válnak a társadalmunknak, elmagányosodnak, nem érzik hasznosnak magukat a közösségükben.

Ezen negatív tendenciák csökkentésére megoldást jelent a közösségi lét. A klubok, a rendszeres összejövetelek kizökkenthetik a mindennapi küzdelmes élethelyzetben lévő embereket, pozitív értékkel bírnak és a hasznos szabadidő eltöltésére irányulnak annak minden pozitív hozadékával. Ha mindez olyan közös érdeklődési körön alapul, mint a művészetek, az tovább fokozza a klub tagjainak közösséggé formálását.

A klubnak, mint közel állandó szereplőkkel működő csoportnak a közösségépítő szerepén és a bármilyen területen létrehozott közös alkotás öröme mellett nagy szerepe van az egyén fejlődésében is.  Ezen tevékenység által elérhető az egyén önbecsülésének visszanyerése, annak fejlesztése, az elmagányosodás elkerülése. Az egyén pozitív irányú fejlődése által megnő aktivitása, kezdeményező képessége, amely eredményeként fejlődik a csoport maga is. Így ez tehát egy a csoport által előidézett, az egyént erősítő, így a csoportra előnyösen visszaható folyamat, amely a közös érdeklődési körön és rendszerességen alapul.

A művészeti klub ismérve, hogy nem szelektálja az érdeklődőket sem szociális sem társadalmi szempontból. Egy-egy művészeti ág kapcsolja és kovácsolja össze az egyéneket csoporttá, teszi őket közösségé az érdeklődési körük által.

Program neve Örömdal Kör
Jellege Klubfoglalkozás
Rendszeressége Heti 1 alkalommal, 80 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 2 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Hasonló érdeklődésű személyek tanulásának és művelődésének színhelye, jellemzően állandó tagsággal. Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások megvalósítása a cél.

Program leírása:

 • a zene, mint közös szenvedély összekovácsolja egy közösséget
 • kezdőktől a haladókig várja az érdeklődőket előképzettség nélkül
 • közös alkotások létrehozása, annak bemutatása szűkebb és tágabb nézőközönség előtt

Az klubfoglalkozás mozgatórugója a hasonló korú és érdeklődési körű emberek rendszeres találkozója, amelynek középpontjában az ének, az éneklés, a dalok állnak. Kulturális találkozási pont, amely az egyes személyek szabadidő eltöltésén, alkotói vágyainak kiélésén alapszik, melyet közösen, közösségben tehetnek meg. A profizmus az alkotásban a csoport számára nem elvárás, azonban az egyének számára önmagukkal szemben az. Ezen csoportok legfőbb ismérve ez, illetve ugyanez a mozgatórugója is. Nem csak önmaguk számára örömszerzés, de alkotásaikkal megörvendeztetik szűkebb és tágabb környezetüket is. A számtalan gyakorlással töltött óra után igyekeznek megmutatni magukat és alkotásaikat másoknak is, ezzel inspirálva egyéneket és csoportokat hasonló tevékenység végzésére.

Bár jellemzően zártkörűek ezek a csoportok és szinte állandó létszámmal és taggal működnek, mégis

nyitottak azon személyek iránt, akik csatlakozni kívánnak a csoporthoz. Minden irányból nyitott, hiszen előképzettség és zenei vagy művészeti múlt nélküli egyének is részt vehetnek a foglalkozásokon.

MŰHELYFOGLALKOZÁS

legalább 10 fő, havi 1 alkalommal legalább 4 óra

Program neve Önismeret, pozitív jövőkép fejlesztése
Jellege Érzékenyítő tréning, csoportos tanulási forma
Rendszeressége Havi 1 alkalommal, 24 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 4 óra
Résztvevői létszám 15 fő

A műhelyfoglalkozás célja a csoportkohézió erősítése, a tolerancianövelés, az együttműködési készség fejlesztése.

A hangsúly itt az önkifejezésre, énképre, önvizsgálatra helyeződik. A résztvevők megtanulják szabadon, nyíltan kommunikálni saját és mások iránt érzett érzelmeiket, különböző helyzetekben megfogalmazott gondolataikat. Kompetenssé válnak az érzelmek felismerésében és adekvát kifejezésében. Hatékony agressziókezelési módokat sajátítanak el, tudatosítják saját céljaikat, motivációs rendszerüket. Az érzelmi-motivációs-akarati szféra megismerésével kialakul az érzelmileg stabilabb, önvizsgálatra és önfegyelemre képes személyiség, amely a munka világában is hatékonyabban állhatja meg a helyét.

A műhelymunka a drámapedagógia módszertanára épít. A foglalkozások módszertani középpontjában a cselekvésen, ezen belül is elsősorban a dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás áll, ahol a dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, építve a meghatározott és kiválasztott témakörökre, és ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. Jellemző tevékenységtípusai között alkalmazzuk a szabályjátékokat, a dramatikus játékot és a tanítási drámát is. A módszerek eredményességének előmozdítását szolgálja a szakértői játék, a szerep gördítése, és a megbízatás modell is.

A résztvevők a műhelyfoglalkozások során a lehető legoptimálisabb szinten kiaknázzák saját tehetségüket, a műhelymunka végére megismerik az énkép személyiségbeli összetevőit. Várható eredmény a személyiségvonások és belső tulajdonságok felvállalása, közvetítése, a külső és belső tulajdonságok felismerése a másikban, a társismeret és a tolerancia fejlődése, a hatékony énközlés, a társas kommunikáció és az egyéni képességek felismerése, aktív használata.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT

legalább 25 fő, havi 2 alkalommal, 1 óra

Program neve Szociális kompetenciák fejlesztése
Jellege Előadássorozat
Rendszeressége Havi 2 alkalommal, 48 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 3 óra
Résztvevői létszám 25 fő

Program leírása:

– Az inaktív, munka világán kívül került, hátrányos helyzetű, olykor ezen túlmenően is speciális igényű célcsoport számára elengedhetetlenül fontos a szociális képességek meghatározása, a fejlesztésüket elősegítő módszerek alkalmazása, mivel nagyon sokan küzdenek közülük szociális és viselkedési problémákkal.

Gyakran fordulnak elő kötődési nehézségek, hiányoznak az elemi érzelmi odafordulások a másik emberhez, nem ismertek az együttműködés formái, nem alakult ki a tolerancia, az empátia. Kevés olyan program van, amelyben a szociális készségek, képességek fejlesztése valamely más program szerves részeként működne. Ezért olyan programot szükséges használni, amely nemcsak a már meglévő interperszonális problémák csökkentésére, hanem azok megelőzésére is irányul. A hangsúlyt a kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek a fejlesztésére helyezzük. Kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az énkép és az önismeret fejlesztése, a megfelelő személyes környezet kialakítása, a hon- és népismeret, a nemzeti kultúra megismerése, az európai azonosságtudat kialakítása, az egyetemes kultúrával való megismerkedés, a környezettudatosságra nevelés, az információs és kommunikációs kultúra megismerése és alkalmazása. Az előadások egymásra épülő tematikát képviselnek, és jelentős gyakorlati ismeretanyagra, tapasztalati élményre építenek.

A tanulásmódszertan és kommunikáció tengelyen az egyén külső, belső értékeinek összegyűjtése, intellektuális képességek, kreativitás, művészi képességek, interperszonális készségek megismerése történik meg. Az alábbi kérdésekre kapják meg a választ a résztvevők, minták alapján, de saját erejükből:

Miben vagyok profi? Miben vagyunk profik? (Azon külső és belső értékek összegyűjtése, amelyben az egyén, illetve amelyben a csoport hatékonynak, kompetensnek érzi magát.) Intellektuális és megismerési képességek,  figyelem,  emlékezet,  problémamegoldás, nyelvi képességek,  forma- és térészlelés vizsgálata.

Kreativitás;  kreativitás vizsgálata és a kreativitás összetevőinek, jellemzőinek megbeszélése,  a nyelvi kreativitást fejlesztő gyakorlatok,  a gyakorlati kreativitás fejlesztése,  csoportos kreativitásfejlesztés, kreativitás és tehetség (híres alkotók, tudósok életének bemutatása, megbeszélése).

Miért szép? Esztétikai, művészi képességek és érzékenység felmérése, esztétikai élményfejlesztés. Kulcsfogalmak: külső, belső értékek, intellektuális képesség, kreativitás, művészi képesség, interperszonalitás.

A személyiségprofil megalkotási képességének fejlesztésénél különböző személyiségjegyeket vizsgáló tesztek kitöltése, egyéni értékelése, megbeszélése, az interperszonális készségek felmérése és segítése révén.

A társismeret mások megismeréséről szól, amelynek része az odafigyelés másokra, az empátia növelése, mások visszajelzésének értékelése.

Az ismeretterjesztő előadások célja az egyéni képességek felismerésének gyakorlása, egy adott közösségben más emberek affinitásaihoz való viszonyulás, a mikrokörnyezetre és a világra való nagyobb rálátás és átfogóbb kép kialakítási képességének megteremtése, a mindennapi életben a sikerkeresés, kudarctűrés, teljesítmény, hatalom, tanulás iránti attitűd fejlesztése.

MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT

legalább 10 fő, havi 3 alkalommal, 2 óra

Program neve Városszéli Betyárok néptánc művészeti csoport
Jellege Csoportos tanulási forma
Rendszeressége Havi 4 alkalommal, 80 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 2 óra
Résztvevői létszám 10 fő

Művelődési közösség, melynek jellemzően állandó tagjai valamely művészeti vagy alkotó ágban rendszeres tanuló-önképző tevékenységeket folytatnak, s a csoportnak szakértő vezetője van.

Program leírása:

– Egy művelődési közösség tagjának lenni mindig többet jelent a benne résztvevők számára, mint csupán csak egy egyszerű közösségi tagnak lenni, hiszen olyan értéket közvetítenek, amely nemcsak saját vagy szűkebb, de tágabb környezetükben is meghatározó. Nem többnek érzik magukat másnál, hanem többnek érzik magukat saját szemükben az alkotásaik által. Ez lehet a zenétől kezdve a festészeten keresztül a táncig bármilyen művészeti ág. Művészi alkotásokat lehet egyénileg is létrehozni, azonban ezt csoportos űzni még inkább meghatározó élmény.

A művészeti csoportot egy szakértő vezeti, aki szakképzett és tapasztalt a saját művészeti ágában. Azonban a csoport résztvevőiként bárki becsatlakozhat, aki nyitott az adott művészeti ág iránt. A közösségi művészeti tevékenységek (jellemzően tánccsoportok, színművészeti alkotások) művelőinél nem csak a technikai fogások elsajátítása a cél, hanem az egyes művészeti ágban létrejött alkotás öröme is.  Ennek végeredménye lehet egy tánc vagy egy színdarab, melyet később nyilvánosan, kisebb vagy nagyobb számú közönség előtt előadnak.

Az amatőr néptánc csoport minden második alkalommal Debrecenben, a Forgórózsa nagynevű néptánc együttessel együtt tanulja meg az új tájegységek szokásait, táncait. Ezzel egyrészt látni lehet majd, hogy egy kitűzött cél (elismert néptáncegyüttessé válni) nem megvalósíthatatlan, másrészt profi néptáncosoktól tanulni szükségszerű és inspiráló.

FOGLALKOZÁSSOROZAT

legalább 10 fő, havi 2 alkalommal, 2 óra

Program neve Érdekképviselet és társadalmi felelősségvállalás, közösségi orientáció
Jellege Csoportos tanulási forma
Rendszeressége Havi 2 alkalommal, 48 alkalom
Időtartama (alkalmanként) 3 óra
Résztvevői létszám 14 fő

Leírás:

– A foglalkozássorozat legfontosabb célja, hogy a résztvevők megismerhessék egymás képességeit, készségeit, amely a csoportalakulás folyamán megkönnyíti és gördülékennyé teszi a közösségi szellem és közös alkotásvágy kialakulását. Önmaguk, közösségük és a társadalom számára is megfelelő értékrendet és célhierarchiát alakítanak ki. Megismerik és tudatosítják azon devianciákat, amelyek a hasonló társadalmi szinten élő társaikat, így saját magukat, családjukat is veszélyeztetik, és hatékony elkerülési módokat alakítanak ki ezekkel szemben. Mindebben szakértők lesznek a segítségünkre.

Tematika:

 • A munkavállalást megalapozó kompetenciák (rugalmasság, kreativitás, kezdeti önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, digitális írástudás) fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás alkalmassága
 • Magatartásminták, viselkedéskultúra: a résztvevők alkalmazkodó képességének növelése a helyzetekhez, feladatokhoz, személyekhez, a körülményekhez illő viselkedésmódok felismerése és alkalmazása
 • Lehetőség biztosítása a résztvevők öntevékenységének, önérvényesítő képességének kibontakoztatásához
 • Társadalmi normáknak megfelelő magatartási és viselkedési szokások kialakítása, megerősítése
 • A reális önismeret és életszemlélet kialakítása
 • A szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel történő kompenzálása, az elmaradt készségek fejlesztése, a másodlagos problémák kezelése, a gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítása
 • A nevelés – oktatás céljainak hierarchikus rendben való elhelyezése aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptációk kialakításához
 • Eligazodás a jogok és a kötelességek gyakorlásában, képesség a közös és egyéni ügyek felelős intézésére
 • Olyan életszerű tapasztalatok szerzése, melyek a családi munkamegosztásban, vagy a szociális foglalkoztatókban, védett munkahelyeken képessé teszik a résztvevőket az egyszerű, irányított munkavégzésre, a mindennapi helyzetekben alkalmazható praktikus ismeretekre
 • Az egyének szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében
 • A zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése
 • Az önbecsülés erősítése, az énkép és önértékelés kialakítása
 • A jól működő képességekre építve saját adottságok megismerése
 • Aktív részvétel a közösségek életében, kötődés a társakhoz, a környezethez, ebben ok-okozati összefüggések feltárása

KOMPETENCIA FEJLESZTŐ SZAK/ALKOTÓ TÁBOR

legalább 20 fő, 5 nap

Program neve Bentlakásos alkotótábor Égerszögön
Jellege Bentlakásos tábor
Rendszeressége 1 alkalommal, 4 éjszaka, 5 nap
Időtartama (alkalmanként) 4 óra/nap
Résztvevői létszám 20 fő

Több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló képzési folyamat, melyben a szakmai program és a szabadidős program szerves egységet alkot.

Program leírása:

– Egy tábor, legyen az sporttábor, művészeti vagy egyéb szakmai tábor, meghatározó élményt nyújt annak résztvevői számára, mert nem csak a nappalokat, de estéiket is együtt töltik a hasonló érdeklődési körbe tartozó emberek. Az alkotótábor nagyszerű lehetőség a hasznos szabadidő eltöltés és nyaralás mellett a szakmai fejlődésre is, mivel a táborvezetők és a meghívott előadók maguk is művészeti szakemberek.

A jelentkezőket a táborba kortól és nemtől függetlenül várjuk. A jelentkezések során nincs előszűrés. Bárki jelentkezhet, aki nyitott a képző- és iparművészetek iránt, még az is, aki még soha nem vett ecsetet a kezébe, és az is, aki a művészeti ágak közül valamelyikkel már foglalkozott élete során. 20 fő résztvevő számára szállást, étkezést, az alkotáshoz szükséges technikai eszközöket és az alapanyagok nagy részét biztosítunk. Vendég művésztanárokat, művészeket hívunk meg, akik a különböző technikák elsajátítását mutatják be. A meghívott művésztanárok minden nap egy technika köré építik fel az adott nap feladatát és lehetőséget biztosítanak az önálló munkára is. Az elkészült alkotásokból egy vándorkiállítást indítunk útjára, melynek első állomása a tábor utolsó napján nyitja meg kapuit.

Az alkotótábor helyszínéül Égerszög falu szolgál. Égerszög a komplex programmal fejlesztendő Edelényi térség egyik gömöri hagyományokat őrző gyöngyszeme. A református egyház és a helyi alapítvány szervezésében számos programot valósítanak meg a településen. Ennek eredményeként jött létre egy kultúrpajta, amely egyik helyszínét adja a tábornak.  A festői falu és a környező táj remek helyszíne az alkotó tevékenységnek, hiszen messze a várostól, nyugodt és tiszta környezetet biztosít a programoknak.

Program neve Bentlakásos kompetenciafejlesztő szaktábor a Balatonon
Jellege Bentlakásos tábor
Rendszeressége 1 alkalommal, 4 éjszaka, 5 nap
Résztvevői létszám 20 fő

A táborban a testi és az értelmi kompetencia mellett az érzelmi és akarati (motivációs) szférát térképezhetik fel az 50 év feletti aktív életet élő nők és férfiak, szakemberek koordinálásával.

Program leírása:

– Az egyéni célrendszer feltérképezése, vágyott és elutasított tulajdonságok, a személyiség mélyebb motívumai, egyéni és közösségi értékrend összehangolása, a puszta megismerés, önismeret mellett nagy hangsúlyt kap a fejlesztés mind az érzelmek felismerésében és kifejezésében, mind a különböző érzelmi állapotok (agresszió, proszociális érzelmek) átélésében, analizálásában, kezelésében.

– Külön fókuszál a tábor tematikája az egyéni és a közösségi motívumok, célrendszer és értékrend megismerésére és optimális irányba terelésére.

A témakörhöz és a korosztályi sajátosságokhoz illeszkedő társadalmi problémákkal (szenvedélybetegségek, szexualitás hiánya, agresszió- és konfliktuskezelés) meghívott előadók, illetve szakértők foglalkoznak, ismeretterjesztő-tájékoztató-figyelemfelkeltő beszélgetések és illusztrációk, drámapedagógiai foglalkozások révén.

A konfliktuskezelés terén a résztvevők megtapasztalják saját viselkedésüket és válaszaikat agresszív vagy agresszivitást kiváltó (frusztráló) helyzetekben, valamint új, hatékony magatartási módokat sajátíthatnak el. Az érzelmek, indulatok tudatosítása és az önismeret mellett az agressziókezelés hatékonyságának növelése, facilitálása a gyakorlatok célja. Az altruizmus, az önfeláldozás, a támogatás és a segítségnyújtás szerepét prezentálják a szakemberek az egyén életében és a társadalomban egyaránt.

A szenvedélybetegségek körében a testi és lelki egészségre káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, játékszenvedély, internetfüggőség körét tematizálják, miközben megtörténik a sikerkeresés-kudarctűrés, teljesítmény, hatalom, tanulás iránti attitűd vizsgálata.

A tábor 5 napos, 4 éjszakás, a délelőtti 4 órás módszertani tréningek mellett délutánonként mentálhigiénés programok, sport, szabadidős programok, este tematikus filmvetítés, moderált beszélgetések, koncertek és táncházak váltják egymást. A résztvevők napi háromszori étkezést kapnak.

Hozzászólások lezárva.